hans erik balkom 

  

 

Hans Erik Balkom

Bakgrund och professionell inriktning

 

 

Verksamhet

Inom ett nätverk av seniora industriledare genomför jag nybildning och affärsutveckling av tillverkande exportföretag samt stödjer nyskapande förmågor i deras affärstillväxt.

 

Affärsutveckling baserad på kunskap och erfarenhet

Lönsamhetsdrivande produktutveckling och marknadsföring är mitt signum vilket ligger till grund för rationell produktion och optimala service- och stabsfunktioner. Insatserna bygger på erfarenheter från ledande befattningar i svenska och amerikanska verkstadskoncerner med omfattande internationell verksamhet.

 

Kraftfulla beslutsverktyg

Till stöd för ledningens beslut bygger jag interaktiva datormodeller som baserar sig på företagsunika algoritmer. Modellerna är utomordentliga redskap för kraftfull styrning av komplexa affärsbeslut.

» Toyota styr sin bilförsäljning i Sverige med stöd av mina modeller

 

Tillämpad ingenjörsvetenskap

Parallellt med arbetet som företagsledare inom verkstadsindustrin, forskade jag under många år på effekterna av kraftiga dynamiska belastningar i avancerade maskinkonstruktioner. Resusultaten har omsatts i nydanande produkter som nu används över hela världen.

 

Hedersdoktor

Våren 2012 hedrades jag med en doktorsgrad i tillämpad ingenjörsvetenskap vid ett världsledande lärosäte i södra Kalifornien. Postumt tilldelades samtidigt uppfinnaren av dynamiskt lossningssäkrade fästelement, min vän och kollega Bengt O. Frieberg samma hedersutmärkelse; Honarary Doctor of Applied Engineering Science. Våra arbeten är obligatorisk kurslitteratur inom högre ingenjörsutbildning.

» Om Bengt Frieberg, svensk-amerikansk industrialist.

 

Marknadsinriktade produktprogram

En av de främsta innovationerna som baserar sig på min forskning, är gängade fästelement med dynamiskt aktiverad lossningssäkring. Låsningen är momentan och arbetar i harmoni med naturlagarnas masskrafter.

 

Elementen är specifikt utvecklade för att användas i tunga konstruktioner som utsätts för svåra vibrationer och sättningar inom t.ex. flyg- och rymdindustrin, inom skeppsbyggnad, järnvägar, gruvindustrin och flera andra branscher där skruvförband som lossnar skulle få katastrofala och kostsamma följder, det mänskliga lidandet icke att förglömma.

 

Marknaden är mycket stor. Räknat i producentpriser omsluter den primära världsmarknaden mer än trettiofem mdkr per år. Sekundära marknaden är ännu större, dock mera priskänslig. Följande länk leder till mer ingående information.

» Om funktionen och säkerheten, marknaden och produktekonomin.

 

 

 

Riktiga jobb skapar arbetsglädje och välstånd

Med innovationerna som bas har jag skapat kvalificerade och välbetalda jobb inom exportinriktad verkstadsindustri i Sverige och Nordamerika.

 

Redan 1982 kunde jag välkomna industriminister Nils G. Åsling att inviga en ny fabrik i svensk glesbygd, ett hedersuppdrag i den tidens kärva konjunktur när industrinedläggningar var vanligt förekommande.

» Jag förlägger kvalificerad industriproduktion till svensk glesbygd.

 

Produktionen i den svenska fabriken riktades till den europeiska marknaden vilken tidigare fått sina leveranser från produktionsenheten i Kanada. Satsningen blev framgångsrik med avsevärda exportintäkter genererade från meningsfullt arbetsinnehåll.

 

Samhällsnyttan är således betydande och skapar trygghet och välstånd i en bygd som varit starkt beroende av riktat samhällsstöd.

» Verksamheten i dagsläget.

 

Nyutvecklad produktgeneration

Den första produktgenerationen är nu mogen att fasas ut efter nära tre decennier på världsmarknaden. Affärsmöjligheterna som öppnar sig med den nyutvecklade produktgenerationen är flerfalt större, närmare tio gånger. I rätta ägarhänder är värdet av omslutna volymer jämförbara med uppfinningarna som grundlagt Sveriges industriella anseende i världen och skapat basen för vårt välstånd, exempelvis dynamiten, passbitarna, hårdmetallskären och inte minst kul- och rullagren. Produktkonceptet är unikt inom modern industri.

» Vidareutvecklingarna erbjuds till resursstark industrialist.

 

Överlägsen konkurrenskraft

Till skillnad mot alla andra typer av fästelement, arbetar låsningsfunktionen hos mina innovationer i absolut harmoni med den klassiska fysikens naturlagar. Därför kan olyckor som orsakas av den mänskliga faktorn elimineras, exempelvis felaktigt montage.

 

Driftsavbrotten begränsas till reguljärt underhåll, vilket givetvis stärker operatörernas rörelseresultat men allra främst avvärjs riskerna för skador till liv och lem.

 

Premiekostnaderna för produktansvar minimeras och påverkar starkt de kostnadsmässiga fördelarna som sammantaget uppgår till mer än tjugo procent!

» Om innovationens funktion, produktekonomi och marknad.

 

Spetskompetens på konsultbasis

Globaliseringen medför allt hårdare konkurrens och förändringar av affärsvillkoren. Förmågan att snabbt kunna bedöma och optimera erforderliga resursinsatser samt att kraftfullt verkställa fattade beslut är därför kritiskt avgörande för lönsam affärsutveckling.

 

I samarbete med specialister inom mitt nätverk erbjuder jag ett brett, internationellt affärsstöd. Vi kan marknadernas dynamik och talar dess språk!

 

Exempel på uppdrag

- Utveckling av verksamheter i tillverkningsföretag.

- Rekonstruktion av olönsamma tillverknings- och försäljningsbolag.

- Nybildning och marknadsetablering av tillverkningsföretag.

- Certifieringar för NAFTA-marknaderna.

- Bilaterala licensieringsavtal.

- Byggnad av interaktiva datamodeller som beslutsstöd.

- Kommersiellt stöd till innovatörer och produktutvecklare.

- Föreläsningar på temat "Affärsutveckling i praktiken".

  Några fallstudier

  » Erbjudande till väletablerad industrialist.

  » Affärsutveckling inom NAFTA.

  » Så skapades riktiga industrijobb.

  » Affärsstöd till innovatörer och produktutvecklare.

  » Optimering av svårbedömda handlingsalternativ

  » Gapen i operativ förmåga inom svenskt näringsliv är bekymmersamt stora.

   

   

  © 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk